Confira mais de 40 sobrenomes japoneses

Lista de sobrenomes japoneses. Masculinos e femininos

Konishi
Kurihara
Matsuhara
It?
Miyake
?mori
Fukui
Minami
?hashi
Matsuura
Yoshioka
Araki
Koike
?kubo
Asano
?ishi
Ishibashi
Shinohara
Takayama
Sud?
Hagiwara
?sawa
Kumagai
Noda
Kawamura
Tanabe
Hoshino
?tani
Kuroda
Ozaki
Nagata
Matsumura
Mochizuki
Nait?
Kanno
Nishiyama
Hori
Iwamoto
Hirai
Katayama
Kawashima
Honma
Okazaki
Yokota
Hayakawa
Arai
Kamata
Oda (com outro kanji)
Narita
Miyata

Adicionar um comentário

Recentes